پروژه: آقای دکتر شریفی

  • موتور: گیرلس

  • درب: تمام اتومات

  • ریل: چیلیک

  • آدرس:رشت- گلسار-تربیت معلم